Hamiro

Plastové panenky, Česká výroba, české panenky, česká panenka, Hamiro panenky

hamiro-baska@seznam.cz|+420 604 648 847|O nás

Podmínky

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hamiro.cz a jsou platné od 1.8. 2010. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.hamiro.cz:
Srničková Renáta
Baška 91
793 01, Baška
IČO: 70609471
Tel.: +420 604 648 847
E-mail: hamiro-baska@seznam.cz
 
Uzavření kupní smlouvy
 
Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky má kupující možnost se s nimi předem seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky.
 
Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující
informací u výrobku jinak. 
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 
 
Zákazník musí během objednání uvést úplnou adresu, další kontaktní údaje a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje objednaný sortiment převzít a zaplatit, včetně expedičních poplatků, které jsou uvedené v objednávce. V případě opakovaného nepřebírání zásilek si vyhrazujeme právo další objednávky od takového zákazníka nepřijmout. 
 
 
Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu. V zásilce je přiložen doklad
plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.
 
Platba
Nakupující má možnost volit mezi platbou na účet - převodem a nebo hotově při převzetí zboží osobně v Bašce na výše uvedené adrese.
 
Expediční lhůta
Prodejce vyřídí závaznou objednávku a odešle objednané zboží:
do jednoho pracovního dne - zboží je skladem na e-shopu
do dvou - tří pracovnívh dnů - zboží se expeduje
Toto platí v případě platbě v hotovosti, při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.
 
V případě objednání problematického zboží může dojít k prodloužení lhůty. Pokud není objednávka odeslána ve stanovené lhůtě, zákazník bude o průběhu vyřizování informován prostřednictvím informačního e-mailu. V tomto případě může zákazník objednávku stornovat zasláním emailu na adresu hamiro-baska@seznam.cz. Pokud zjistíme, že některý z objednaného sortimentu je náhle vyprodán bude zákazník kontaktován a budou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty). Prodávající se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.
 
Nevyzvednutí zboží
Při nevyzvednutí odeslané zásilky vzniká prodávajícímu vůči zákazníkovi nárok na úhradu dopravného (poštovného) ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště). Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma. Opakované odeslání zásilky je po dohodě možné a pouze po předchozí zálohové platbě na náš účet. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů.
 
Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy
 
Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy 
Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku a já Vám dle Vašeho výběru vrátím peníze nebo vyměním zboží za jiné. Tato ochranná lhůta neplatí v případě osobního odběru (kdy si zboží můžete prohlédnout a vyzkoušet), zákazník může v tomto případě odstoupit od kupní smlouvy nejpozději v době vyzvednutí zboží. Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem do 24 hodin po závazné objednávce. 
Pokud se zákazník rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, měl by poslat zboží včetně náležité dokumentace a příslušenství zpět v uvedené lhůtě na adresu prodávajícího. 
Po takto vráceném zboží k prodejci bude od částky k vrácení odečten minimálně manipulační poplatek 30 Kč, tzn. přepravné, přebalení zboží apod. 
V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či opotřebené, budu uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku. 
 
O rozhodnutí, že kupující odstupuje od kupní smlouvy, informuje zákazník prodejce písemně! 
Zboží zaslané zpět formou dobírky nebo neoznámené vrácené zásilky nebudou přijaty. 
Finanční částka bude kupujícímu vrácena ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy bankovním převodem. 
Doručení zboží do sídla provozovatele internetového obchodu hradí spotřebitel. Zboží zasílá (doporučuji pojistit) poštou nebo přepravní službou, po dohodě i osobně. 
 
Pokud budete vracet nebo měnit objednané zboží, na které se vztahovala AKCE POŠTA ZDARMA, doplatíte nebo bude Vám od vrácené částky ještě odečteno toto poštovné stejně jako manipulační poplatek!!! MINIMÁLNĚ 100KČ!!! 
 
 
 
Ochrana osobních údajů
Veškeré Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se neposkytnout je žádné třetí osobě v souladu se zákonem 101/200 Sb. o ochraně informací. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. 
 
Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům.
 
Reklamační řád
 
Záruční doba
Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě hamiro.cz se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Faktura slouží i jako záruční list. Prosím fakturu uchovejte. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží, nevztahuje se na opotřebování běžným užíváním.
 
Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci
 
Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
Kontrola zásilky
Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník povinen za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Pokud zákazník převezme zjevně poškozenou zásilku bez provedení záznamu o poškození a obsah bude poškozen, nemá zákazník možnost toto poškození reklamovat na prodávajícím.
 
Uplatnění reklamace
Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie faktury) se stručným popisem vady na výše uvedenou adresu.
 
 
Před zasláním reklamovaného zboží žádáme zákazníky o oznámení této skutečnosti některým z následujících způsobů: 
 
1. e-mailem na adresu hamiro-baska@seznam.cz
2. na telefonním čísle +420 604 648 847
 
Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato. Reklamaci lze taktéž uplatňovat osobně na výše uvedené adrese.
 
Rozsah záruky
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.
 
Řešení reklamace
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. 
 
Vyřízení reklamace
Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.
 
Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).
 
Našim cílem je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.